ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

•          Σύνολο οπλισμένου σκυροδέματος 108.250 κ.μ.

•          Σύνολο σκυροδέματος μη οπλισμένου: 68.000 κ.μ.

•          Συνολικό μήκος εξωτερικών υδραγωγείων: 74 χλμ.

•          Συνολικό μήκος εσωτερικών υδραγωγείων: 14 χλμ.

•          Συνολικό μήκος τηλεφωνικών γραμμών εκτός οχυρών: 1.216 χλμ.

•          Συνολικό μήκος τηλεφωνικών γραμμών εντός των οχυρών: 70 χλμ.

•          Συνολικό μήκος ανάπτυξης συρματοπλέγματος: 90 χλμ.

•          Συνολική ποσότητα τσιμέντου: 66.000 τόνοι.

•          Συνολική ποσότητα σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος: 12.000 τόνοι.

•          Συνολικό μήκος υπόγειων στοών: 24.000 μέτρα.

•          Συνολικό μήκος υπόγειων καταφυγίων – θαλάμων: 13.000 μέτρα.

•          Συνολικό μήκος σωλήνων ύδρευσης: 88.000 μέτρα.

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ